Звіт директора за 2017-2018 н.р.

Згідно зі своїми функціональними обов᾽язками та керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти ,що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу, вашій увазі представляю звіт про діяльність директора школи та про підсумки роботи школи  за 2017 – 2018 н.р. зокрема.

Мета звіту   

 • допустити батьків до участі у керуванні освітнім процесом;
 • зробити відкритою інформацію про життя школи;
 • посилити ресурс довіри з боку батьків, громадських організацій.

Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2017-2018 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку школи до 2020 року.


Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2017-2018 навчальному році:

 • створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної  та повної загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів.
 • вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
 • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

 1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
 2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
 3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
 4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
 6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.
 7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.
 8. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
 9. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

Загальна інформація про школу

 

НВК №137 є комунальною власністю Дніпропетровської міської ради ,управління та фінансування здійснюється Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

            У закладі обладнано та працюють 62 навчальних кабінети, три комп’ютерні класи,   15 кабінетів початкової школи , три спортивних зали, бібліотека, ігрова кімната, дві спальних кімнати для ГПД, їдальня, медичний та стоматологічний кабінети, кабінети психолога та логопеда.

Навчально-виховний комплекс №137 “Ліцей – загальноосвітній навчальний заклад” нараховував 46класів , у яких навчалося 1215 учнів , середня наповнюваність 26,4.

Школа I ступеня -  19  класів – 504 учні

Школа II ступеня – 23 класи – 599 учнів

Школа III ступеня – 4 класи  - 112 учнів

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 99,5%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 99 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього».

Вчителі постійно підвищують свій фаховий рівень у ході курсової перепідготовки. Якісний склад  педколективу у 2017 - 2018 н.р.такий : 60 педагогів (70%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 18 вчителів ( 21 % ) педагогічне звання “Вчитель-методист”,24 ( 28 %  )  звання “Старший вчитель”, 14 нагороджені значком «Відмінник освіти України». Загальна кількість працівників вищої та першої категорії  складає 65 чоловік або 76% і це надає реальні можливості для розвитку творчих здібностей та підвищення рівня навченості учнів.

Головним завданням та основними напрямами роботи школи у 2016/2017 н.р. були наступні:

 • виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей;
 • удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів;
 •  професійного розвитку педагогів;
 • формування предметних компетентностей з метою їх належної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
 • становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетенстності.
 • створення умов для переходу до ліцейної освіти на III ступені навчання.

Управління закладом

 

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання за природничо-математичним напрямом.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

Діяльність закладу щодо рівного доступу до якісної освіти, обовязковості загальної середньої освіти

В основу організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня покладено здоров’язбережувальні технології і, звичайно, компетентісний підхід ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання)

Впровадження ж нового стандарту в основній школі продовжувалось у 5-9-х класах.. Особливістю навчання за новим стандартом є не тільки предметна підготовка,введення другої іноземної мови та інформатики ,а й оволодіння   учнями ключовими   компетентностями (вміння вчитися, загальнокультурна, громадська, здоров’язбережувальна компетентності з інформаційно-комунікаційними технологіями, соціальна), що передбачають їхній особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток.   У паралелі 9-х класів учні вивчають 2 іноземні мови.

Для задоволення навчальних потреб учнів у НВК працювали : класи вікової норми , 19 класів розвиваючого навчання , 4 класи перед профільної підготовки , 4  класи  профільного навчання  , 4  групи продовженого дня .

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на 2017-2018 навчальний рік та плану роботи НВК.

   Навчальний план має чотири  компоненти : базовий , профільний , ліцейний та план для класів , які навчаються за педагогічним проектом “Росток”.

   Базовий план включає дисципліни , які дозволяють закласти фундамент знань з основних навчальних дисциплін , забезпечити рівень , який відповідає Державному стандарту освіти.

   Для реалізації профільної освіти в класах ліцею введене поглиблене вивчення математики , читаються спецкурси   з математики .

В класах, що навчаються за програмою “Росток” збільшена кількість годин на вивчення математики, оточуючого світу , іноземної мови.  Вчителями кафедри математики розроблена тематика факультативних курсів “Теорія імовірностей і елементи матстатистики” ( 6 – 7 кл. ).

Реалізація інваріантної та варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними  програмами.

 Організація індивідуального навчання.

       Класно-урочна система організації занять поєднувалася з індивідуальною формою навчання.

 В 2017/2018 н.р. 11 учнів (початкова школа 3 учні, середня школа – 7 учнів, старша школа – 1 учень) за станом здоров’я навчалися на зазначеній формі роботи. Довідки з медичних установ надані своєчасно.  Крім урочної діяльності (згідно з розкладом) учні були охоплені й позакласними формами гуртковою та виховною роботами

Навчальні плани і програми за всіма предметами виконані .

 

            Адміністрацією , класними керівниками приділяється велика увага охопленню учнів навчанням, ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини. Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів

Необхідно відзначити, що кількість пропусків, особливо через поважні причини, продовжує зменшуватися через те, що протягом всього навчального року

 • в школі постійно проводиться  рейд «Урок»;
 • питання охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорі ;
 • на засіданні Ради профілактики

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи:

 • здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі);
 • розроблено правила для учнів;
 • проводяться бесіди з правової тематики;
 • проводяться тижні правових знань;
 • у школі створена рада з профілактики правопорушень, яка збирається  4 рази на рік; на своїх засіданнях  вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;
 • учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;
 • проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.

 

Корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови протягом навчального року проводила психолог школи Корсунська В.В. .Профілактичну роботу проводили в основному класні керівники, залучаючи за необхідності адміністрацію школи та представників кримінальної міліції у справах дітей. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

Школа виконує одне з головних завдань, яке закладено в Державний стандарт освіти – це орієнтація системи освіти на дитячу особистість , її розвиток , формування повноцінної навчальної діяльності дитини , формування мислячої , активної , естетично вихованої , творчої особистості. Це завдання вирішується в школі впровадженням в практику роботи принципів розвиваючого навчання , що сприяє розвитку в учнів пам’яті , довільної уваги , активної мисленнєвої діяльності , мовлення.

Щороку стабільною залишається  кількість класів , що навчаються за педагогічним проектом «Росток». У 2017-2018 навчальному році таких класів було 19 . Учні цих класів відзначаються міцними знаннями , вмінням дискутувати , доводити свої думки і т. п.  В подальшому доцільно розширювати мережу класів , які навчатимуться за програмою “Росток”. На базі цих класів вдало відбувається  формування профільних та проліцейних класів ,а в школі III ступеня – класів ліцею.

Велика робота проводилась вчителями в класах ліцею. У вересні було проведено вхідне тестування , яке стало відправною точкою для організації моніторингових досліджень за навчально-виховним процесом. Протягом навчального року в ліцеї проводились моніторингові тижні , в березні на високому організаційному та методичному рівні проведено захист науково-дослідницьких робіт ліцеїстів з математики , географії , біології , інформатики, фізики , астрономії , хімії ,історії , архітектури, психології,  української літератури.

Учні брали активну участь у районних та міських конкурсах та олімпіадах.

      У І шкільному  етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади взяли участь 433 учні 6-11 класів, 194 з них стали переможцями.

 Найбільш активною була участь учнів у олімпіаді з математики,фізики, української  мови,  російської мови,англійської мови, хімії, інформатики. ОТМ.    

   Зшідно заявок у першому районному турі предметних олімпіад  взяли участь 101 учень, 32з них стали переможцями та отримали 41 перемогу, що складає 41% якості.                                                                                         

І місце посіло 3 учні (3 перемоги), ІІ місце – 14 учнів (16 перемог), ІІІ місце – 20 учнів(22 перемоги)

Результативно виступила команда з математики із 8  учасників маємо 6 переможців , фізики - 8 учасників -4переможця, географії 5 учасників -4переможці, інформатики-4учасника –3 переможця. ОТМ 15 учасників-11 переможців Відсутні переможці з німецької мови, правознавства та російської мови  .

У міському турі олімпіад за заявками взяли участь 12 учнів ,маємо 5 переможців ( на 6 менше  ніж у минулому навчальному році): з географії  1-друге,1 – трете місця, з інформатики- 1 трете місце, з ОТМ  1-друге,1 – трете  місця .              

    Якісний показник участі учнів складає 61 %.

   Найбільшу активність  та результативність показали учні 10-Бкласу ,11Б , 9-г кл .

 У особистій першості  І місце посіли :учениця10Бкласу Баранець К. (5 перемог  –- Ім, 1- 2м.3- ІІІ місць), Карпенко Владислав 11-Б кл. 5 перемог (1 1 м,2-2 , 3-3) 

по 2 перемоги мають ,Полякова О, Пріян М, Бабко Д,Чернова Д, Вередиба О, НесватВ.

Всього 44 учні стали призерами районно та міського туру олімпіад та отримали 46 перемог.

Згідно  річного плану роботи  НВК   був проведений захист науково-дослідницьких робіт учнів ліцейних  класів .

Для роботи над курсовими  проектами учнями 10-б та в  класів  було вибрано:

 У 10-б класі :   20 тем :1  робота колективна, 1  в парах ,18 індивідуальних робіт. Це-психологія 5 робіт,економіка 1 робота,інформатика-3 роботи,історія 1,  література 2 роботи,біологія 5 робіт, художня культура - 1робота.

У 10-в класі : 23 теми, робіт в парах – 3;

Історія- 1 робота; ; географія- 3 роботи, економіка-4 роботи, біологія – 6 роботи; хімія- 4 роботи; література -1 робота; англійська-1 робота; інформатика- 2 роботи; фізична культура-1 робота,

Всього 43 теми  для опрацювання. З них –  1 колективна робота,4 групові роботи  та 38 – індивідуальних;

25 робіт природничо-математичного напрямку, 6 робіт  гуманітарного напрямку,5– інформаційні технології, 1- естетичного напрямку,  психологія 5,  з національно –патріотичного виховання  1 робота а саме:біологія-11, хімія-4, економіка-5  географія 3, історія-2, література-3, іноземна мова -1, психологія-5, інформатика-5,хімія- 4,художня культура-1.

10-Б клас

У результаті проведеного захисту 54 учні 10-х класів  показали такі результати:

12 учнів виконали роботу на 12 балів, що складає 22%.                                                                    

11- балів 14 учнів   , що складає 26%                                                                                              

 10 балів 13 учнів , що складає    24%                                                                                         

9балів   7 учнів- 13%                                                                                                                                        

8 балів   4 учні  -  7%                                                                                                                                           

6 балів отримали 4 учні  -  5%                                                                                                                                                                                                                                                                Всього учнів, які виконали роботу на високому  рівні  39 -  що складає 72%, на достатньому рівні  -11  що складає  20%, на середньому рівні 3 учні що складає 6%    

Учні школи були активними учасниками міжнародних конкурсів «Кенгуру» (математика) , «Соняшник» та «Патріот» (українська мова), «Бобер» (інформатика), «Колосок», Геліантус. Пазл та ін.

У цьому році  5 учнів нашого навчального закладу прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі «Смарагдові витоки» кер. Левченко М.П.Маємо 4 переможця(I.м -1,II м.-2,IIIм-1).

У фінальних змаганнях обласного етапу Всеукраїнського турніру «Шкіряний м’яч» в межах олімпіади « Сузір’я спорту» учнівська команда нашого навчального закладу посіла 1 місце.

У міському конкурсі «Зоряне коло» переможцями стали старша група театру танцю «Райдуга»  (1 місце ) та молодша группа (2 місце) , маємо 5  переможців у міському конкурсі «Собори наших душ» .

Перше місце у міському конкурсі євро клубів посів шкільний євро клуб «Ерудит».Евроклубівці стали переможцями проекту « Традиційні народні ігри країн Європи» та посілі 2 та 3 місця.

У жовтні 2017 н.р. педагогічні та учнівські колективи взяли участь  Міжнародній виставці у м.Київ «Сучасні заклади освіти»

Імідж навчального закладу – це поєднання 3-х складових:  

 • високі показники успішності учнів-випускників при складанні ДПА та ЗНО;
 • високий професіоналізм та педагогічна майстерність педагогічного колективу навчального закладу;
 • достатня  матеріально-технічна база.

       Нам є чим пишатися , але на досягнутому зупинятися не варто і у новому навчальному році необхідно працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів,  внести суттєві корективи в організацію роботи по залученню учнів до участі в олімпіадах різного рівня і спрямувати зусилля  на досягнення більш вагомих результатів.

Працевлаштування випускників 9, 11 класів

            Результати працевлаштування випускників 9, 11 класів показують, що педколективом проводиться робота, спрямована на подальше навчання учнів. Про результати працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2017 року по школі був виданий «Про  перевірку та підтвердження довідками   працевлаштування та подальшого навчання випускників 9, 11 класів». Усі випускники 9 класу охоплені повною загальною середньою освітою, а випускники 11 класу навчаються або працевлаштовані.

Виховна робота

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими документами, протягом  2017/2018  навчального року виховна робота НВК №137 була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015  № 641.

Головна мета виховної роботи формування громадянина-патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Згідно з річним планом роботи НВК №137 у 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над виховною проблемою «Формування творчої, інноваційної особистості учнів через КТС шляхом використання інтерактивних технологій»

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році стали:

- національно-патріотичне виховання;

- робота з обдарованими учнями;

- розвиток творчої особистості;

- формування навичок здорового способу життя;

- робота з профілактики дитячого травматизму;

- робота з профілактики правопорушень.

Реалізація завдань виховної роботи здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

- години спілкування (години класного керівника);

- технологія колективного творчого виховання;

- проектна технологія;

- технологія саморозвитку.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:    

 1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
 3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
 4. Розвиток учнівського самоврядування.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, на засіданнях ради школи.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У НВК № 137 діє методична комісія  класних керівників 5-9-х класів, яку очолює Троценко О.В., та 1-4-х класів, яку очолює Желєзняякова С.П.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Практичний психолог,  педагог-організатор, класні керівники брали участь в районних, міських та обласних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2017/2018 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

     Згідно з програмами “Діти України “ та  “Діти Дніпропетровщини” спостерігався тісний зв’язок  виховної та навчальної роботи. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

У тісному співробітництві з учнівськими та батьківськими колективами працюють класні керівники Левун Л.М. (2б),  ,  Подоляко О.Л. (4б),Долгова О.М. ( 1-а) , Циганок   Н. Ф. (3-а ),  Желєзнякова С.П. (3-г) , Дубовик Н.Т. ( 1-г), Молодцова А.С. (7б), Левченко М.П. (6в), Малоіваненко Ю.Г. (7в),Кулєшова І.В. (9г), Павлова Л.І. (9в),   Троценко О.В. (11-б).

Протягом  2017/2018 навчального  року організовано проведення ряду позашкільних занять та заходів з учнями . Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243), основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування. У класних журналах ведеться сторінка бесід із учнями. Проводилися бесіди, лекції із залученням відповідних фахівців (гінекологів, психологів, ). Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями.

Всебічний та гармонійний розвиток  кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції. На кінець навчального року в різноманітних  гуртках: спортивні секції тхеквондо (керівник Лукіна О.В.),дзюдо (керівник Король Г.С.), спортивна гімнастика ( керівник Шматков В.В.), танцювальні гуртки «Театр танцю «Райдуга» (керівник Павліченко С.В.) та «Шторм» (керівник Герун А.В.), «Чарівний пензлик» (керівник Левченко М.П.), «Умілі руки» (керівник Блощинська Т.В.) навчалося близько 170 дітей школи. Основними напрямами роботи гуртків та секцій є художньо-естетична творчість, фізкультурно-спортивний та оздоровчий напрями.

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МК класних керівників, на педагогічних радах,  на  нарадах при директорові, на  загальношкільних та класних батьківських зборах.

Пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи, екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу. Учні багато подорожували Україною : проведені екскурсії до м.Львова, Харкова, Кам’янця- Подільського,Полтави,Запоріжжя,  Закарпаття . Багато подорожували по області, відвідували історичні місця та підприємства рідного міста.

З метою подальшого розвитку системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді, застосування у навчально-виховному процесі кращих європейських досягнень у НВК №137 була організована робота євроклубу «Eрудит». Євроклубівці вибороли перше місце серед євро клубів м. Дніпра.

Робота з батьками

З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено загальношкільні  та  двічі на семестр класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

             Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Охорона праці , безпека життєдіяльності

             Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.  Протягом минулого навчального року зафіксовано  1травму під час навчально-виховного процесу , побутових травм зафіксовано не було .

Медичне обслуговування

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працюють шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань та шкільний лікар, який веде прийом за графіком але , на жаль, всього двічі на тиждень . В школі обладнано стоматологічний кабінет,  що працює за графіком тричі на тиждень.. Щорічно на базі дитячої поліклініки №4 діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік.. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у канцелярії  школи.

Організація харчування

       Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини.

Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Упродовж 2017-2018 н.р. , учні 1-4 класів та учні пільгових категорій забезпечувалися  одноразовим харчуванням за кошти бюджету . Обіди у ГПД оплачуються коштами батьків , їх вартість складає 15,00. В школі організоване харчування (за бажанням) для учнів 5-11-х класів , вартість залежить від замовлених блюд (від15грн. до 22). Гаряче харчування  учнів  відбувається згідно графіку на 2-4 перервах у їдальні школи.. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Підсумки роботи ГПД

У  минулому  році в НВК №137 працювали 4 групи подовженого дня, які відвідувало 120 учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети №200а,101,401,403. Для вихованців 1-х класів обладнано 2 спальні кімнати .Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. У цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

Соціальна підтримка

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  Два рази на рік складаються та поновлюються списки чнів соціально-незахищених сімей. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 14

           з них під опікою 12, у прийомних сім’ях – 2

 •  інвалідів – 5;
 •  малозабезпечених -  3 ;
 • багатодітних – сімей 32 , в них 115 дітей ;
 •  вимушених переселенців -14
 • діти учасників АТО - 32

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у різноманітних виховних заходах, екскурсії , участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав , оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Сонечко». Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні  . Діти- сироти за рахунок бюджету забезпечувались спортивною або шкільною формою. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи

Зміцнення  матеріально-технічної бази

       У НВК продовжено процес створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.  Була проведена певна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи , яка спрямована на покращення бази кабінетів та майстерень, впорядкування майна , його облік та збереження , а також створення нового роздаткового, дидактичного матеріалів та матеріалів для індивідуальної роботи . Бібліотечний фонд поповнився  навчальною та науково-популярною літературою , майже у всіх навчальних кабінетах встановлено комп’ютери   які підключені до мережі «Інтернет» , комп’ютери встановлені також у бібліотеці,кабінеті психолога та логопеда  . Оновлено інформаційні стенди .

Згідно Статуту НВК №137 фінансова діяльність закладу проводиться самостійно. З 2017 року основним джерелом фінансування є кошти міського бюджету та субвенція з державного бюджету, а також доходи від оренди , спонсорська допомога.

Основними статтями витрат в бюджеті НВК є :

 • оплата енергоносіїв – 2 227 460, 00 
 • оплата харчування у 2017 році проводилась централізовано Департаментом гуманітарної політики, у 2018 році  – самостійно на суму 1 038 450, 00
 • придбання медикаментів – виділено 5 495 ,00 вже придбали на суму 3 743,80
 •  придбання питної води – 42  300 ,00
 • організація інклюзивного навчання  - 8 551,72
 • оплата послуг – 25 000 в які входить :

    обслуговування пожежної сигналізації – 3 606,00

    вивіз сміття – 8 640,00

    дератизація – 1 556,00

    супровід бухгалтерських програм та послуги Internet – 8 200,00

     вимірювання опру ізоляції – 2 998,00

        За рахунок бюджетних коштів також :

 •   виконано ремонт і техобслуговування системи опалення у 2 корпусі на суму  125 839,00
 • заміну установки пожежної автоматики  - 500 грн.
 • придбання світлових табло для еваковиходів – 760 грн.
 • виготовлено плани евакуації – 2 976 грн.
 • доочистку питної води у їдальні – 5 999 грн.

За рахунок доходу від збору макулатури придбано книжкової продукції на суму 1 476, 2.

За рахунок доходу від орендної плати придбано стільці учнівські на суму 8 768,00 грн.

За рахунок спонсорської допомоги від батьків придбано лінолеум  на суму 13 900 грн.

Бюджет ,на жаль, не забезпечує всі витрати навчального закладу особливо це стосується засобів для прибирання,  електроламп, господарського інвентарю, обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки, канцтоварів, спортивного інвентарю. Дефіцит  бюджетних коштів поповнювався за рахунок спонсорської допомоги, доходів від оренди. Інформація про використання коштів розміщувалася на батьківському стенді, доводилася до відома вчителів та батьків на педагогічних нарадах та зборах.

Станом на 30.05.2018  року

 1. Залишок  на розрахунковому рахунку спонсорської допомоги у грошовій формі  від батьків –11 509,37.
 2. Благодійна  допомога у натуральній формі  склала 19 046 грн.

з них :

 • 6 800 грн.( придбання меблів для медпункту ).
 • 2 996 грн. (лавки для коридору та медпункту)
 • 9 250 грн. (меблі для каб. № 213)
 1. Залишок від орендної плати складає 9 310,30 грн.

За рахунок батьківських коштів протягом навчального року виконано такі види робіт :

-  вивіз сміття та торішнього листя з території двору ;

- виконано ремонт кабінету № 212;

- ремонт шкільного музею;

- оплачувались послуги охорони;

- здійснювався ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки;

Придбано :

- форму для гри «Джура» ;

- фарбу для ремонтних робіт;

-  автоматику для ремонту електрощитів ;

- плінтуси для підлоги ;

- шпалери,гардини ,  лінолеум  для ремонтних робіт;

- різноманітні господарські товари ( в т.ч. миючі засоби, швабри, відра , серцевини замків , замок, дезактин, , господарські рукавички, лампи електричні та світлодіодні , кабель –канал, , свердла тощо).

- таблички для кабінетів ;

- ліхтарі для спортивної зали;

- роутери ;

- сіль для фільтру;

- унітази для початкової школи;

- крейду;

- профіль та кріплення для тамбуру;

- плитку для ремонту шкільного ганку

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що педагогічним та батьківським колективом школи була проведена достатня робота щодо створення умов для комфортного перебування учнів.

На сьогодні проблемними залишились питання відновлення огорожі та освітлення

шкільного двору , ремонту гімнастичного  залу , великого вестибюлю,  заміни вікон у баскетбольному залі та кабінетах загального користування,ремонт покрівлі на 4 поверсі початкової школи,потребують заміни шкільні меблі (стільці та парти), які не відповідають санітарним нормам, оновлення парку комп’ютерної техніки . Проблем багато, але над їх вирішенням здійснювалась і буде проводитись відповідна робота.

          Складено план заходів щодо підготовки школи до нового навчального року , визначений перелік необхідних ремонтних робіт.

Виходячи із вищезазначеного :

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

1. Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

 • навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;
 • реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;
 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;
 • у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
 • школа  намагається підтримувати  свій позитивний імідж;
 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 •  поступово покращується ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
 • методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 •  підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.

2.Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
 • недостатня результативність ЗНО;
 • вакансії педагогічних працівників;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;

- створення цілісної системи моніторингу НВП;

Виходячи з вищезазначеного, педагогічний колектив школи планує продовжити роботу по удосконаленню форм і методів роботи на уроках, використовуючи сучасні інноваційні технології, вивчаючи індивідуальні здібності та особливості кожного учня, керуючись Законами України та регіональними програмами, продовжувати роботу по матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу у школі, інформатизації викладання навчальних предметів.

 

Затверджено радою закладу

30.05.2018

Протокол №4

 

ЗВІТ


ДИРЕКТОРА  КЗО « НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №137 «ЛІЦЕЙ - ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

ПРО РОБОТУ ЗАКЛАДУ

В 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

                                                           30.05.2018

 

Протокол №4

від 30.05.2018 р.

 

загальних зборів трудового колективу, батьківської громадськості, Ради школи, профспілкового комітету НВК№137

 

 Голова зборів  Р.Ю.Очеретяний                  Секретар О.М.Соболева

Присутні: члени трудового колективу - 39 осіб, представники батьківських комітетів та батьківської громадськості  - 135 осіб , голова Ради школи, голова ПК

Порядок денний: .

 1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування  та їх використання.
 2. Оцінювання роботи директора.

 

СЛУХАЛИ : 1. звіт директора школи Гайдар I.М., в якому вона проаналізувала свою діяльність в 2017-2018 навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів школи ,зазначила, що у своїй діяльності керується державними документами про освіту. Робота директора школи узгоджувалась з Радою школи, батьківським комітетом, профспілкою, учнівським самоврядуванням. Гайдар I.М.,  проінформувала про:

  а) персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

  б) виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (збереження мережі навчального закладу,охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9 класу).

  в) створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

  г) результативність навчально-виховного процесу

  д) організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

  е) ужиті заходи щодо забезпечення  школи педкадрами та доцільність їх розстановки;

  є) соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’ я учнів та працівників   

       педагогічного колективу;

   ж) надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та

        з малозабезпечених сімей;

     з) дотримання  правопорядку неповнолітніми;

     і) про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази

        навчального закладу;

   й) залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне

        використання;

(Звіт додається)

 СЛУХАЛИ:  1.1.голову батьківського комітету 11б Олешко О.А., яка висловила подяку педагогічному колективу і директору особисто за створені комфортні умови для навчання і розвитку учнів, зазаїнач ила ,що завдяки високому професіоналізму та відповідальності медпрацівників випускники отримали міцні знання. Запропонувала роботу директора та педагогічного колективу в цілому оцінити «добре».

2.1 голову батьківського комітету Перездрієнко О.А.., яка зазначила, що директор школи прикладає багато зусиль для покращання умов навчання дітей в школі; багато працює над зміцненням матеріально-технічної бази, підвищенням рівня знань учнів, якості викладання предметів педагогами школи, про що свідчать здобуті результати. Вважає, що роботу директора школи слід оцінити на «добре».

 3.1. голову ради школи Очеретяного Р.Ю., який відмітив продуктивність роботи дирекції школи протягом навчального року, значні здобутки в навчальній , виховній , господарчій роботі. Зазначив , що з року в рік зростає авторитет школи та педагогів у мікрорайоні.. Відмітив вміння дирекції школи  знаходити правильні підходи для вирішення питань , пов'язаних як з навчально-виховною роботою, так  із зміцненням матеріально-технічної бази школи. Зазначив , що роботу дирекції школи оцінює на « добре».

4.1. голову профспілкового комітету школи Бабко Л.В..,яка відзначила значну роботу дирекції школи , зокрема директора Гайдар І.М. , по збереженню доброзичливої атмосфери в педагогічному та учнівському колективах; про приділення значної уваги створенню щонайкращих умов навчально-виховного процесу. Відмітила доцільність, оптимальність і влучність у вмінні зорієнтувати громадськість у виборі профільності старшої школи та розподіленні тижневого навантаження вчителів. Вважає , що роботу директора школи слід оцінити на «добре».
 

ГОЛОСУВАЛИ :    одностайно

УХВАЛИЛИ : 1. Звіт директора взяти до відома.

 • Визнати роботу директора  у 2017-2018 навчальному році доброю, такою, що сприяє розвитку школи, впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази школи.
 • Звіт розмістити на шкільному сайті.

 

Голова                 О.Ю. Очеретяний

Секретар              О.М. Соболєва