Звіт директора за 2016-2017 н.р.

ЗВІТ


ДИРЕКТОРА  КЗО « НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №137 «ЛІЦЕЙ - ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

 

ПРО РОБОТУ ЗАКЛАДУ

В 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Згідно зі своїми функціональними обов᾽язками та керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти ,що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу, вашій увазі представляю звіт про діяльність директора школи та про підсумки роботи школи  за 2016 – 2017 н.р. зокрема.

 

Мета звіту   

 

-          допустити батьків до участі у керуванні освітнім процесом;

-          зробити відкритою інформацію про життя школи;

-          посилити ресурс довіри з боку батьків, громадських організацій.

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в  сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМК, міських методичних об’єднаннях учителів,  міських та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

У вересні 2017 року школа розпочне свій 29 навчальний рік.

 

Загальна інформація про школу

 

НВК №137 є комунальною власністю Дніпропетровської міської ради і,управління та фінансування здійснюється Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської. У  2016-2017 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Указів Президента України , рішень Уряду України , органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання ; правил і норм охорони праці, техніки безпеки , а також Статуту і локальних правових актів школи , дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою школи “Модернізація сучасних інноваційних технологій на розвиток креативних здібностей учнів”.

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів , методів навчальної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання , які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

            У закладі обладнано та працюють 62 навчальних кабінети, три комп’ютерні класи,   15 кабінетів початкової школи , три спортивних зали, бібліотека, ігрова кімната, дві спальних кімнати для ГПД, їдальня, медичний та стоматологічний кабінети, кабінети психолога та логопеда.

Навчально-виховний комплекс №137 “Ліцей – загальноосвітній навчальний заклад” нараховував 45класів , у яких навчалося 1174 учні , середня наповнюваність 26,1.

Школа I ступеня -  19  класів – 505 учнів

Школа II ступеня – 22 класи – 564 учні

Школа IIIступеня – 4 класи  - 105 учнів

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 99,5%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 99 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що  вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, секретар, а й заступники, психолог непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи. 

Вчителі постійно підвищують свій фаховий рівень у ході курсової перепідготовки. Якісний склад  педколективу у 2015 2016 н.р.такий : 56 педагогів (67%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 18 вчителів ( 23 % ) педагогічне звання “Вчитель-методист”,18 ( 23 %  )  звання “Старший вчитель”, 14 нагороджені значком «Відмінник освіти України». Загальна кількість працівників вищої та першої категорії  складає 65 чоловік або 80% і це надає реальні можливості для розвитку творчих здібностей та підвищення рівня навченості учнів.

Виховання і навчання в школі мають національну спрямованість.

Навчально-виховний комплекс № 137 працює згідно вимогам Державних стандартів з предметів та Державного стандарту початкової освіти.

Головними напрямками роботи НВК у 2016– 2017 навчальному році   стали :

-          формування системи діагностики інтересів, творчих можливостей  розвитку  особистості школяра і вчителя; 

-          спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості , утвердження загальнолюдських цінностей , розкриття потенціальних можливостей та здібностей учнів;

-          оволодіння всіма учнями стандартів освіти;

-          оволодіння всіма вчителями ефективними педагогічними технологіями;

-          створення умов для розвитку готовності кожного вчителя брати участь у інноваційних процесах;

-          диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу;

-          впровадження в роботу школи принципів розвиваючого навчання;

-          створення умов для переходу до ліцейної освіти на III ступені навчання.

Управління закладом

 

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання за напрямом

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

Діяльність закладу щодо рівного доступу до якісної освіти, обовязковості загальної середньої освіти

В основу організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня покладено здоров’язбережувальні технології і, звичайно, компетентісний підхід ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання)

Впровадження ж нового стандарту в основній школі продовжувалось у 5,6,7,8-х класах.. Особливістю навчання за новим стандартом є не тільки предметна підготовка,введення другої іноземної мови та інформатики ,а й оволодіння   учнями ключовими   компетентностями (вміння вчитися, загальнокультурна, громадська, здоров’язбережувальна компетентності з інформаційно-комунікаційними технологіями, соціальна), що передбачають їхній особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток.   У паралелі 8-х класів учні вивчають 2 іноземні мови.

Для задоволення навчальних потреб учнів у НВК працювали : класи вікової норми , 19 класів розвиваючого навчання , 4 класи перед профільної підготовки , 4  класи  профільного навчання  , 4  групи продовженого дня .

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на 2016-2017 навчальний рік та плану роботи НВК.

   Навчальний план має чотири  компоненти : базовий , профільний , ліцейний та план для класів , які навчаються за педагогічним проектом “Росток”.

   Базовий план включає дисципліни , які дозволяють закласти фундамент знань з основних навчальних дисциплін , забезпечити рівень , який відповідає Державному стандарту освіти.

   Для реалізації профільної освіти в класах ліцею введене поглиблене вивчення математики , читаються спецкурси   з математики .

В класах, що навчаються за програмою “Росток” збільшена кількість годин на вивчення математики, оточуючого світу , іноземної мови.  Вчителями кафедри математики розроблена тематика факультативних курсів “Теорія імовірностей і елементи матстатистики” ( 6 – 7 кл. ).

Реалізація інваріантної та варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними  програмами.

 Навчальні плани і програми за всіма предметами виконані .

Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання є педагогічно обґрунтована система обліку знань і умінь учнів. Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній більш активній трудовій та пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів.

У процесі навчання, перевірки знань, умінь і навичок педагогічний колектив школи ставив перед собою наступні дидактичні завдання:

-          систематичний і планомірний контроль протягом усього процесу навчання;

-          стимулювання  учнів до навчальної діяльності;

-          виявлення  недоліків  в організації  і  методиці  проведення НВП;

-          навчити учнів учитися самостійно.

Розглянемо результативність навчальної діяльності учнів :

В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 92 учні;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 45 учнів;

- всього учнів , які показали результати.

високого та достатнього рівня  - 503  (48%), у минулому році 491 (48%),

 

 

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 5 навчальних років:

 

Рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2012/2013

82

3

2013/2014

74

3

2014/2015

87

6

2015/2016

92

5

2016/2017

101

4

 

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників школи за 3 навчальних роки:

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2012/2013

-

-

2013/2014

3

1

2014/2015

4

-

2015/2016

1

1

2016/2017

1

-

Всі медалісти підтвердили свої досягнення на ЗНО.

 

Класи

Всього учнів

Кількість учнів, які н/а

Рівень досягнень

Якість %

Високий

Достатній

Середній

Низький

2

129

0

18

81

30

0

77

3

112

0

19

57

36

0

68

4

131

0

32

62

37

0

65

Всього

372

0

69

200

103

0

72

               

Найкращі показники мають учні 2а,б,  3,б в, 4 б,г класи.

 

Учні школи ІІ –ІІІ ступенів закінчили навчальний рік таким чином:

 

Класи

Всього учнів

Кількість учнів, які н/а

Рівень досягнень

Якість %

Високий

Достатній

Середній

Низький

5

125

0

7

51

66

1

46

6

134

0

13

42

74

5

41

7

109

0

6

30

60

13

33

8

107

0

2

8

75

22

9

9

93

0

2

27

60

4

31

10

59

0

13

22

29

5

42

11

45

0

3

18

21

3

47

Всього

672

0

36

198

385

53

35,6

               

 

Кращі показники мають учні    7б(78%), 5б (72%), 11а(69%),5в(63%)

Найгірші – учні 7г (13%),9в, 5г( 7%),8в(3%),8б (0%)

 

Із 45  випускників  11-их  класів  3 учні  закінчили навчальний заклад з балами високого рівня  що складає 6% ліцеїстів  . На високому та достатньому рівні закінчили школу 21 учень (47%)  . Всі  випускники брали участь у ЗНО. Учні тестувалися з української мови , математики , біології , географії, історії України , фізики , російської та  іноземної мови.  Учениця 11б Масленнікова А. отримала 12 балів з двох предметів (історії  України та української мови).  Учні Сумарокова А. та Масленнікова А. отримали  бали високого рівня  при тестуванні з трьох предметів , четверо учнів отримали  бали високого рівня з двох предметів, 7 учнів отримали бали високого рівня з одного предмета. Загалом 13 учнів отримали бали високого рівня під час здачі ЗНО.

 Серед -  93 випускників 9-го класу на   високому рівні навчання закінчили 2 учні (2%) , на достатньому рівні   27  учнів (29% ) . Якість знань випускників 9 класу склала 31%.  На жаль, серед випускників є такі, що отримали у свідоцтво бали низького рівня, таких учнів 4 (4%).

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів,у 10-11-х класах працювали класи математичного  профілю.

            Адміністрацією , класними керівниками приділяється велика увага охопленню учнів навчанням, ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини. Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів

Необхідно відзначити, що кількість пропусків, особливо через поважні причини, продовжує зменшуватися через те, що протягом всього навчального року

·         в школі постійно проводиться  рейд «Урок»;

·         питання охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорі ;

·         на засіданні Ради профілактики

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи:

-         здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі);

-         розроблено правила для учнів;

-         проводяться бесіди з правової тематики;

-         проводяться тижні правових знань;

-         у школі створена рада з профілактики правопорушень, яка збирається  4 рази на рік; на своїх засіданнях  вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;

-         учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

-         проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.

 

Корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови протягом навчального року проводила психолог школи Корсунська В.В. .Профілактичну роботу проводили в основному класні керівники, залучаючи за необхідності адміністрацію школи та представників кримінальної міліції у справах дітей. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

Школа виконує одне з головних завдань, яке закладено в Державний стандарт освіти – це орієнтація системи освіти на дитячу особистість , її розвиток , формування повноцінної навчальної діяльності дитини , формування мислячої , активної , естетично вихованої , творчої особистості. Це завдання вирішується в школі впровадженням в практику роботи принципів розвиваючого навчання , що сприяє розвитку в учнів пам’яті , довільної уваги , активної мисленнєвої діяльності , мовлення.

Щороку стабільною залишається  кількість класів , що навчаються за педагогічним проектом «Росток». У 2016-2017 навчальному році таких класів було 19 . Учні цих класів відзначаються міцними знаннями , вмінням дискутувати , доводити свої думки і т. п.  В подальшому доцільно розширювати мережу класів , які навчатимуться за програмою “Росток”. На базі цих класів можливе формування профільних та проліцейних класів ,а в школі III ступеня – класів ліцею.

Велика робота проводилась вчителями в класах ліцею. У вересні було проведено вхідне тестування , яке стало відправною точкою для організації моніторингових досліджень за навчально-виховним процесом. Протягом навчального року в ліцеї проводились моніторингові тижні , в березні на високому організаційному та методичному рівні проведено захист науково-дослідницьких робіт ліцеїстів з математики , географії , біології , інформатики, фізики , астрономії , хімії ,історії , архітектури, психології,російської літератури, української літератури.

Учні брали активну участь у районних та міських конкурсах та олімпіадах.

Учениця 9б класу Баранець К. отримала 5 призових місць, учениця 8г Полякова О., 7б Лісничий С., 8г Луговицький І., 10б Лісіченко М. по три .Всього 43 учні чтали призеарами районно та міського туру олімпіад. 10 учнів-переможців різноманітних творчих конкурсів підготувала вчитель ОТМ Левченко М.П. Учні школи були активними учасниками міжнародних конкурсів «Кенгуру» (математика) , «Соняшник» та «Патріот» (українська мова), «Бобер» (інформатика), «Колосок».

У міському конкурсі «Зоряне коло» переможцями стала старша група театру танцю «Райдуга», маємо переможців у міському конкурсі «Собори наших душ» 4.

У районних конкурсах  «Юні друзі пожежників» та «Відкрий для себе Україну» шкільні команди 6б та 7в клаіву вибороли перші місця.Перше місце у міському конкурсі євро клубів посів шкільний євро клуб «Ерудит».

Протягом 2016 та 2017 н.р. педагогічні та учнівські колективи взяли участь у шостій Міжнародній виставці у м.Київ «Сучасні заклади освіти 2016» та «Інноватика у сучасній освіті»(2017рік) .

       Нам є чим пишатися , але на досягнутому зупинятися не варто і у новому навчальному році необхідно внести суттєві корективи в організацію роботи по залученню учнів до участі в олімпіадах різного рівня і спрямувати зусилля  на досягнення більш вагомих результатів.

 

Працевлаштування випускників 9, 11 класів

 

            Результати працевлаштування випускників 9, 11 класів показують, що педколективом проводиться робота, спрямована на подальше навчання учнів. Про результати працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2016 року по школі був виданий наказ від 07.10.2016 № 166 «Про результати перевірки  працевлаштування та подальшого навчання випускників 9, 11 класів 2015-2016 навчального року». Усі випускники 9 класу охоплені повною загальною середньою освітою, а випускники 11 класу навчаються або працевлаштовані.

 

Виховна робота

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими документами, протягом  2016/2017 навчального року виховна робота НВК №137 була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015  № 641.

Головна мета виховної роботи у 2016/2017 навчальному роціформування громадянина-патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Згідно з річним планом роботи НВК №137 у 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював над виховною проблемою «Формування творчої, інноваційної особистості учнів через КТС шляхом використання інтерактивних технологій»

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році стали:

- національно-патріотичне виховання;

- робота з обдарованими учнями;

- розвиток творчої особистості;

- формування навичок здорового способу життя;

- робота з профілактики дитячого травматизму;

- робота з профілактики правопорушень.

Реалізація завдань виховної роботи у 2016/2017 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

- години спілкування (години класного керівника);

- технологія колективного творчого виховання;

- проектна технологія;

- технологія саморозвитку.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:    

  1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
  2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
  3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
  4. Розвиток учнівського самоврядування.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, на засіданнях ради школи.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У НВК № 137 діє методична комісія  класних керівників5-9-х класів, яку очолює Троценко О.В., та 1-4-х класів, яку очолює Желєзняякова С.П.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Практичний психолог,  педагог-організатор, класні керівники брали участь в районних, міських та обласних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2016/2017 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

     Згідно з програмами “Діти України “ та  “Діти Дніпропетровщини” спостерігався тісний зв’язок  виховної та навчальної роботи. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

У тісному співробітництві з учнівськими та батьківськими колективами працюють класні керівники Левун Л.М. (1б),  ,  Подоляко О.Л. (3б),Долгова О.М. ( 4-а) , Циганок   Н. Ф. (2-а ),  Желєзнякова С.П. (2-г) , Дубовик Н.Т. ( 4-г), Молодцова А.С. (6б), Левченко М.П. (5в), Малоіваненко Ю.Г. (6в),Кулєшова І.В. (8г), Павлова Л.І. (8в),Бабко Л.В. ,  ( 7-в)  ,  Фещенко В.А. (9-в),  Троценко О.В. (10-б).

Протягом  2016/2017 навчального  року організовано проведення ряду позашкільних занять та заходів з учнями . Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243), основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування. У класних журналах ведеться сторінка бесід із учнями. Проводилися бесіди, лекції із залученням відповідних фахівців (гінекологів, психологів, ). Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями.

Всебічний та гармонійний розвиток  кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції. На кінець навчального року в різноманітних  гуртках: спортивні секції тхеквондо (керівник Лукіна О.В.),дзюдо (керівник Король Г.С.), спортивна гімнастика ( керівник Шматков В.В.), танцювальні гуртки «Театр танцю «Райдуга» (керівник Павліченко С.В.) та «Шторм» (керівник Герун А.В.), «Чарівний пензлик» (керівник Левченко М.П.), «Умілі руки» (керівник Блощинська Т.В.) навчалося близько 165 дітей школи. Основними напрямами роботи гуртків та секцій є художньо-естетична творчість, фізкультурно-спортивний та оздоровчий напрями.

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МК класних керівників, на педагогічних радах,  на  нарадах при директорові, на  загальношкільних та класних батьківських зборах.

Пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи, екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу. Учні багато подорожували Україною : проведені екскурсії до м.Львова, Харкова, Кам’янця- Подільського,Полтави,Запоріжжя,  Закарпаття . Багато подорожували по області, відвідували історичні місця та підприємства рідного міста.

З метою подальшого розвитку системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді, застосування у навчально-виховному процесі кращих європейських досягнень у НВК №137 була організована робота євроклубу «Eрудит». Євроклубівці вибороли перше місце серед євро клубів м. Дніпра.

 

Робота з батьками

 

З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено загальношкільні  та  двічі на семестр класні батьківські збори, два засідання батьківського комітету школи.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

             Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

 

Організація літнього оздоровлення

 

  У 2016-2017 н.р при школі  функціонував  табір відпочинку з щоденним перебуванням дітей для учнів початкових класів . Загальна кількість учнів, що відвідувала  табір –  75.Умови для змістовного відпочинку забезпечувались спільними зусиллями вчителів та батьків.

 

Охорона праці , безпека життєдіяльності

 

             Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.  Протягом минулого навчального року зафіксовано  1травму під час навчально-виховного процесу , побутових травм зафіксовано не було .

 

Медичне обслуговування

 

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працюють шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань та шкільний лікар, який веде прийом за графіком але , на жаль, всього двічі на тиждень . В школі обладнано стоматологічний кабінет,  що працює за графіком тричі на тиждень.. Щорічно на базі дитячої поліклініки №4 діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік.. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у канцелярії  школи.

 

Організація харчування

 

       Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини.

Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Упродовж 2016-2017 н.р. , учні 1-4 класів та учні пільгових категорій забезпечувалися  одноразовим харчуванням за кошти бюджету . Обіди у ГПД оплачуються коштами батьків , їх вартість складає 11,06.В школі організоване харчування (за бажанням) для учнів 5-11-х класів , вартість залежить від замовлених блюд (від3,5грн. до 15). Гаряче харчування  учнів  відбувається згідно графіку на 2-4 перервах у їдальні школи.. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

 

Підсумки роботи ГПД

 

У  минулому  році в НВК №137 працювали 4 групи подовженого дня, які відвідувало 120 учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети №200а,101,401,403. Для вихованців 1-х класів обладнано 2 спальні кімнати .Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. У цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

 

Соціальна підтримка

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  Два рази на рік складаються та поновлюються списки чнів соціально-незахищених сімей.На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

-         сиріт і позбавлених батьківського піклування – 11

           з них під опікою 10, у прийомних сім’ях – 1

-          інвалідів – 4;

-          малозабезпечених -  7 ;

-         багатодітних – сімей 28 , в них 72 дитини ;

-          вимушених переселенців -24

-         діти учасників АТО - 19

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у різноманітних виховних заходах, екскурсії , участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав , оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Сонечко». Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з . Діти сироти за рахунок бюджету забезпечувались спортивною або шкільною формою. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

 

Зміцнення  матеріально-технічної бази

 

       У НВК продовжено процес створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.  Була проведена певна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи , яка спрямована на покращення бази кабінетів та майстерень, впорядкування майна , його облік та збереження , а також створення нового роздаткового, дидактичного матеріалів та матеріалів для індивідуальної роботи . Бібліотечний фонд поповнився  навчальною та науково-популярною літературою , майже у всіх навчальних кабінетах встановлено комп’ютери   які підключені до мережі «Інтернет» , комп’ютери встановлені також у бібліотеці,кабінеті психолога та логопеда  . Оновлено інформаційні стенди .

Виконано наступні види робіт :

* поточний ремонт  санвузлів  ,водопровідних та каналізаційних труб ;

* виконано  ремонт швів південної сторони переходу та північно- східної  стіни біля кабінету музики ;

*проведена укладка лінолеуму у  вестибюлі 2 поверху, учительській та бухгалтерії;

*замінено вікна на склопакети в кабінетах інформатики (207 ,209), фізики (211),

   спальні ГПД (405) ;

*оформлено передплату на фахові періодичні видання;

* проведено обрізку та омолодження дерев на території закладу

Зросла матеріальна база предметних кабінетів.

При підготовці до опалювального сезону проведена повірка манометрів та вогнегасників, гідравлічні іспити, заміри опору ізоляції.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що педагогічним та батьківським колективом школи була проведена достатня робота щодо створення умов для комфортного перебування учнів.

Згідно Статуту НВК №137 фінансова діяльність закладу проводиться самостійно. З 2017 року основним джерелом фінансування є кошти міського бюджету та субвенція з державного бюджету, а також доходи від оренди , спонсорська допомога.

Основними статтями витрат в бюджеті НВК є :

-          заробітна плата – 12 582 926

-          нарахування на з/п =- 2 768 243

-          оплата енергоносіїв – 1 951 482

-          оплата харчування – 85 739

-          придбання медикаментів – 3 730

-          придбання предметів ( матеріалів) 15 740

інші послуги ( в т.ч. омолодження дерев) 191 777

Бюджет ,на жаль, не забезпечує всі витрати навчального закладу особливо це стосується засобів для прибирання,  електроламп, господарського інвентарю, обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки, канцтоварів, спортивного інвентарю. Дефіцит  бюджетних коштів поповнювався за рахунок спонсорської допомоги, доходів від оренди. Інформація про використання коштів розміщувалася на батьківському стенді, доводилася до відома вчителів та батьків на педагогічних нарадах та зборах.

Станом на 12.06.2017 року

  1. Залишок від минулого року на розрахунковому рахунку спонсорської допомоги у грошовій формі  від батьків –2 107,37.
  2. У поточному році на розрахунковий рахунок надійшло від батьків спонсорської допомоги у грошовій формі  - 3 225 грн.
  3. Батьківська допомога у натуральній формі  склала 8 141 грн.( придбання меблів ).
  4. Залишок від орендної плати складає 13 173 , 34.

За рахунок батьківських коштів протягом навчального року виконано такі види робіт :

-  поточний ремонт  санвузлів  ,водопровідних та каналізаційних труб ;

-  виконано  ремонт швів південної сторони переходу та північно- східної  стіни біля кабінету музики ;

- проведена укладка лінолеуму у  вестибюлі 2 поверху, учительській та бухгалтерії;

- заміри опору ізоляції, повірка вогнегасників, манометрів та пожежного гідранту ;

- встановлення відкосів у кабінетах 208, 307, гімнастичному залі (разом з матеріалами)

- прочистка каналізаційних колодязів на подвір’ї;

- установка лічильника холодної води;

- виконано ремонт кабінету з ОП;

- оплачувались послуги охорони;

- здійснювався ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки;

Придбано :

- столи комп’ютерні – 10 шт.

- змішувачі для мийки у їдальні;

- бар’єр паркувальний;

- пісок для посипки ;

- стенди інформаційні для вестибюлю

- фарбу для ремонтних робіт;

- виконано підписку на фахову періодику;

- канцтовари ( в т.ч. офісний папір, чорнило для принтерів тощо)

- шпалери,куточки, клей для ремонтних робіт;

- різноманітні господарські товари ( в т.ч. миючі засоби, швабри, відра , серцевини замків , замок,коса, оселок , дезактин, бензин для бензокоси, господарські рукавички, лампи, автомати для електрощита, бури , ізострічка, кабель ,туалетний папір, свердло тощо).

На сьогодні проблемними залишились питання відновлення огорожі та освітлення

шкільного двору , ремонту гімнастичного  залу , великого вестибюлю,  заміни вікон у баскетбольному залі та кабінетах загального користування,ремонт покрівлі на 4 поверсі початкової школи,потребують заміни шкільні меблі (стільці та парти), які не відповідають санітарним нормам, оновлення парку комп’ютерної техніки . Проблем багато, але над їх вирішенням здійснювалась і буде проводитись відповідна робота.

          Складено план заходів щодо підготовки школи до нового навчального року , визначений перелік необхідних ремонтних робіт.

Виходячи із вищезазначеного :

 

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

 

1.Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-    навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

-    реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

-    діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-    у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-    школа  намагається підтримувати  свій позитивний імідж;

-    створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-     поступово покращується ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

-    методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-     підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.

 

2.Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

-    підвищення якості освітніх послуг;

-    підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-    активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

-    недостатня результативність ЗНО;

-    вакансії педагогічних працівників;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;