Звіт директора за 2015-16 нр.

Звіт

директора НВК №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»            

 за 2015-2016 н.р.

Шановні колеги, батьки, запрошені!

            Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року. Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2015/2016 навчальний рік. Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Мета звіту   

допустити батьків до участі у керуванні освітнім процесом;

зробити відкритою інформацію про життя школи;

посилити ресурс довіри з боку батьків, громадських організацій.

Загальна інформація про школу

НВК №137 є комунальною власністю Дніпропетровської міської ради і. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Бабушкінської( Шевченківської) районної у м. Дніпропетровську ради , якому делеговані відповідні повноваження.

У  2015-2016 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Указів Президента України , рішень Уряду України , органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання ; правил і норм охорони праці, техніки безпеки , а також Статуту і локальних правових актів школи , дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою школи “Модернізація сучасних інноваційних технологій на розвиток креативних здібностей учнів”.

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів , методів навчальної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання , які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

            У закладі обладнано та працюють 62 навчальних кабінетіи, три комп’ютерні класи,   15 кабінетів початкової школи , три спортивних зали, бібліотека, ігрова кімната, дві спальних кімнати для ГПД, їдальня, медичний та стоматологічний кабінети, кабінети психолога та логопеда.

Навчально-виховний комплекс №137 “Ліцей – загальноосвітній навчальний заклад” нараховував 45класів , у яких навчалося 1160 учнів , середня наповнюваність 25,8.

Школа I ступеня -  19  класів – 513 учнів

Школа II ступеня – 22 класи – 555учнів

Школа IIIступеня – 4 класи  - 92 учні.

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 99,5%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 99 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що  вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, секретар, а й заступники, психолог непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи. 

Вчителі постійно підвищують свій фаховий рівень у ході курсової перепідготовки. Якісний склад  педколективу у 2015 2016 н.р.такий : 56 педагогів (67%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 18 вчителів ( 23 % ) педагогічне звання “Вчитель-методист”,18 ( 23 %  )  звання “Старший вчитель”, 14 нагороджені значком «Відмінник освіти України». Загальна кількість працівників вищої та першої категорії  складає 65 чоловік або 80% і це надає реальні можливості для розвитку творчих здібностей та підвищення рівня навченості учнів.

Виховання і навчання в школі мають національну спрямованість.

Навчально-виховний комплекс № 137 працює згідно вимогам Державних стандартів з предметів та Державного стандарту початкової освіти.

Головними напрямками роботи НВК у 2015– 2016 навчальному році   стали :

-   Розвиток креативного мислення учнів під час пізнавальної діяльності.  ;

-          формування системи діагностики інтересів , творчих можливостей і розвитку  особистості школяра і вчителя ;                                                                                                                                                    

-          спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості , утвердження загальнолюдських цінностей , розкриття потенціальних можливостей та здібностей учнів ;

-          оволодіння всіма учнями стандартів освіти ;

-           оволодіння всіма вчителями ефективними педагогічними технологіями ;

-          створення умов для розвитку готовності кожного вчителя брати участь у інноваційних процесах;

-          диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу.

-           впровадження в роботу школи принципів розвиваючого навчання ;

-           створення умов для переходу до ліцейної освіти на III ступені навчання.

В основу організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня покладено здоров’язбережувальні технології і, звичайно, компетентісний підхід ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання)

Впровадження ж нового стандарту в основній школі продовжувалось у 5,6,7-х класах.. Особливістю навчання за новим стандартом є не тільки предметна підготовка,введення другої іноземної мови та інформатики ,а й оволодіння   учнями ключовими   компетентностями (вміння вчитися, загальнокультурна, громадська здоров’я збережувальна, компетентності з інформаційно-комунікаційними технологіями, соціальна), що передбачають їхній особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток.       У паралелі 8-х класів учні вивчають 2 іноземні мови.

 

Для задоволення навчальних потреб учнів у НВК працювали : класи вікової норми , 20 класів розвиваючого навчання , 4 класи перед профільної підготовки , 4  класи  профільного навчання  , 4  групи продовженого дня .

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на 2015-2016 навчальний рік та плану роботи НВК.

   Навчальний план має чотири  компоненти : базовий , профільний , ліцейний та план для класів , які навчаються за педагогічним проектом “Росток”.

   Базовий план включає дисципліни , які дозволяють закласти фундамент знань з основних навчальних дисциплін , забезпечити рівень , який відповідає Державному стандарту освіти.

   Для реалізації профільної освіти в класах ліцею введене поглиблене вивчення математики , читаються спецкурси  , з математики “Методи розв’язування задач”.

В класах, що навчаються за програмою “Росток” збільшена кількість годин на вивчення математики, оточуючого світу , іноземної мови.  Вчителями кафедри математики розроблена тематика факультативних курсів “Теорія імовірностей і елементи матстатистики” ( 6 – 7 кл. ).

Реалізація інваріантної та варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними  програмами.

 Навчальні плани і програми за всіма предметами виконані .

Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання є педагогічно обґрунтована система обліку знань і умінь учнів. Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній більш активній трудовій та пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів.

У процесі навчання, перевірки знань, умінь і навичок педагогічний колектив школи ставив перед собою наступні дидактичні завдання:

-          систематичний і планомірний контроль протягом усього процесу навчання;

-          стимулювання  учнів до навчальної діяльності;

-          виявлення  недоліків  в організації  і  методиці  проведення НВП;

-          навчити учнів учитися самостійно.

Розглянемо результативність навчальної діяльності учнів :

В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 97 учнів;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 46 учнів;

- всього учнів , які показали результати

Високого та достатнього рівня  - 491 (48%), у минулому році 522 (51%)

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 4 навчальних роки:

 

Рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2012/2013

82

3

2013/2014

74

3

2014/2015

87

6

2015/2016

92

5

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників школи за 3 навчальних роки:

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2012/2013

-

-

2013/2014

3

1

2014/2015

4

-

2015/2016

1

1

Всі медалісти підтвердили свої досягнення на ЗНО.

Класи

Всього учнів

Кількість учнів, які н/а

Рівень досягнень

Якість %

Високий

Достатній

Середній

Низький

2

115

0

17

64

33

1

70

3

134

0

23

77

34

0

75

4

129

0

23

61

44

1

65

Всього

378

0

63

202

111

2

70

Найкращі показники мають учні 2б,в , 3а,б в, 4 б,г класи.

Учні школи ІІ –ІІІ ступенів закінчили навчальний рік таким чином:

Класи

Всього учнів

Кількість учнів, які н/а

Рівень досягнень

Якість %

Високий

Достатній

Середній

Низький

5

133

0

11

47

71

4

44

6

111

0

9

37

72

9

37

7

123

0

2

30

58

11

16

8

97

0

2

29

62

7

29

9

95

0

2

17

45

2

34

10

46

0

1

19

23

2

39

11

48

0

2

26

28

0

61

Всього

653

0

29

197

377

50

35%

 Найкращі показники мають учні  5б,г, 6б,7а, 8б,9б,10б, 11б

Найнижчі якісні показники у 5в,д, 6г, 7д, 8а,в, 9в,10а класах

            Із 48  випускників  11-их  класів  2 учнів  закінчили навчальний заклад з балами високого рівня  що складає 4% ліцеїстів  . На високому та достатньому рівні закінчили школу 31 учень (53%)  . Всі  випускники брали участь у ЗНО. Учні тестувалися з української мови , математики , біології , географії, історії України , фізики , хімії , іноземної мови. Два учні отримали по12  балів при тестуванні з двох предметів української мови та історії, четверо учнів отримали  бали високого рівня з двох предметів.  За районним рейтингом школа посіла по ЗНО 4 місце з української мови , третє з математики і перше з історії.  За міським рейтингом серед ліцеїв міста ми на сьомому місці за показником якості знань з математики.

 Серед -  95 випускників 9-го класу на   достатньому рівні навчання закінчили  32   учні (34% ) .  На жаль, серед випускників є такі, що отримали у свідоцтво бали низького рівня.

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів,у 10-11-х класах працювали класи математичного  профілю.

Адміністрацією , класними керівниками приділяється велика увага охопленню учнів навчанням, ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини.

Необхідно відзначити, що кількість пропусків, особливо через поважні причини, продовжує зменшуватися через те, що протягом всього навчального року

 • в школі постійно проводиться  рейд «Урок»;
 • питання охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорі ;
 • на засіданні Ради профілактики

Відсутність практичного психолога протягом семестру не  дала можливості  регулярно і ефективно проводити корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови.Профілактичну роботу проводили в основному класні керівники, залучаючи за необхідності адміністрацію школи та представників кримінальної міліції у справах дітей. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин

Школа виконує одне з головних завдань, яке закладено в Державний стандарт освіти – це орієнтація системи освіти на дитячу особистість , її розвиток , формування повноцінної навчальної діяльності дитини , формування мислячої , активної , естетично вихованої , творчої особистості. Це завдання вирішується в школі впровадженням в практику роботи принципів розвиваючого навчання , що сприяє розвитку в учнів пам’яті , довільної уваги , активної мисленнєвої  діяльності , мовлення.

Щороку зростає кількість класів , що навчаються за педагогічним проектом «Росток». У 2015-2016 навчальному році таких класів було 20 . Учні цих класів відзначаються міцними знаннями , вмінням дискутувати , доводити свої думки і т. п.  В подальшому доцільно розширювати мережу класів , які навчатимуться за програмою “Росток”. На базі цих класів можливе формування профільних та проліцейних класів ,а в школі III ступеня – класів ліцею.

Велика робота проводилась вчителями в класах ліцею. У вересні було проведено вхідне тестування , яке стало відправною точкою для організації моніторингових досліджень за навчально-виховним процесом. Протягом навчального року в ліцеї проводились моніторингові тижні , в березні на високому організаційному та методичному рівні проведено захист науково-дослідницьких робіт ліцеїстів з математики , географії , біології , інформатики, фізики , астрономії , хімії ,історії , архітектури, психології,російської літератури, української літератури. Для роботи над курсовими  проектами учнями 10-б   класу  було вибрано 25  тем  для опрацювання. З них - 7 групових роботи та 18 – індивідуальних; 13робіт природничо-математичного напрямку, 9   гуманітарного напрямку, 3– інформаційні технології. Підсумки роботи були підбиті на загальношкільній науково-практичній конференції. Всі учні виконали роботи на високому рівні.

    У школі створюються умови для творчого , інтелектуального , морального , фізичного розвитку учнів , їх самоутвердження в різних видах діяльності. Одним із пріоритетних напрямків втілення в життя Закону України “Про позашкільну освіту” є система індивідуальних  підходів до підтримки і розвитку юних обдарувань. У цьому навчальному році був оновлений “банк даних” на обдарованих дітей та дітей , мотивованих на навчання , сформовано секції шкільного наукового товариства РТІЗ.

Учні брали активну участь у районних та міських конкурсах та олімпіадах.

     У І етапі взяли участь 327 учнів 6-11 класів, 166 з них стали переможцями. Найбільш активною була участь учнів у олімпіаді з математики, української  мови,  російської мови, хімії,англійської мови, географії.                                                                                                                               У районному відбірковому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за заявками взяли участь 105 учнів, 32 з них стали призерами, що складає 31% якості.                                                                                          І місце посіло 10 учнів, ІІ місце – 8 учнів, ІІІ місце – 14 учнів .Результативно виступила команда з математики із 9  учасників маємо 5 переможців ,хімії  7 учасників 4 переможці, інформатики – 5 учасників 4 переможці,німецької мови 7 учасників -5 переможців. Відсутні переможці з української мови, правознавства.

У міському турі олімпіад за заявками взяли участь 17 учнів , маємо 8 переможців З математики учні посіли одне перше, одне друге та три третіх місця, з фізики, інформатики та трудового навчання третє. Якість участі учнів складає 47%, що набагато вище , ніж у минулі роки.  Призові місця завоювали шкільні збірні команди у міських та районних змаганнях з легкої атлетики , футболу , волейболу , спортивного орієнтування та пішоходного туризму , змаганні юних рятувальників та пожежників.

Всього у різноманітних конкурсах Всеукраїнського та регіонального рівня взяли участь 843 учні , це на 76 більше, ніж у минулому році. І склало 82% учнів НВК.

«Соняшник» - 145 учасників -77 переможців

«Патріот» -128 учасників – 26 переможців

«Кенгуру» - 285 учасників – 201 переможець

«Бобер» - 54 учасники – 19 переможців

«Левеня» - 25учасників – 18 переможців

«Колосок» - 182учасники – 92 переможці

«Пазл» - 96 учасників – 27 переможців

 «Еврика» - 19учасників – 7 переможців

У міському конкурсі «Зоряне коло» переможцями стала старша група театру танцю «Райдуга»,у конкурсі «Собори наших душ» маємо 4 переможці, «Місто майстрів» - 5, «Пасхальні кольори» - 4.

У районних конкурсах  «Юні друзі пожежників» та «Відкрий для себе Україну» шкільні команди 5б та 6в класу вибороли другі місця.

Протягом 2016 та 2017 н.р. педагогічні та учнівські колективи взяли участь у шостій Міжнародній виставці у м.Київ «Сучасні заклади освіти 2016» та у Всеукраїнському фестивалі асоціації євро клубів м. Дніпропетровська та Європейському балі.

    Нам є чим пишатися , але на досягнутому зупинятися не варто і у новому навчальному році необхідно внести суттєві корективи в організацію роботи по залученню учнів до участі в олімпіадах різного рівня і спрямувати зусилля  на досягнення більш вагомих результатів.

     Згідно з програмами “Діти України “ та  “Діти Дніпропетровщини” спостерігався тісний зв’язок  виховної та навчальної роботи. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

У тісному співробітництві з учнівськими та батьківськими колективами працюють класні керівники Левун Л.М. (4б), Герасимович І.П. (4г) ,  Подоляко О.Л. (2б),Долгова О.М. ( 3-а) , Циганок   Н. Ф. (1-а ),  Желєзнякова С.П. (1-г) , Дубовик Н.Т. ( 3-г),Доценко І.І. (4-в), Молодцова А.С. (5б), Скок О.І. (5г), Малоіваненко Ю.Г. (5в),Кулєшова І.В. (7г), Павлова Л.І. (7в),Бабко Л.В. ,  ( 6-в)  , Драч Н.А.    ( 9 -а ), Фещенко В.А. (8-в), Пирогова Н.І. (11-б), Троценко О.В. (9-б).

У період літнього оздоровлення у пришкільному ДОТ «Сонечко» було оздоровлено    за першу зміну- 70 учнів  . Умови для змістовного відпочинку створювались спільними зусиллями вчителів і батьків.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.  Протягом минулого навчального року зафіксовано  1травму під час навчально-виховного процесу , побутових травм зафіксовано не було .

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працюють шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань та шкільний лікар, який веде прийом за графіком але , на жаль, всього двічі на тиждень . В школі обладнано стоматологічний кабінет,  що працює за графіком тричі на тиждень.. Щорічно на базі дитячої поліклініки №4 діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік.. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у канцелярії  школи.

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечувалися  одноразовим харчуванням за кошти бюджету .В цьому навчальному році вартість сніданків становитиме 11, 12 , для дітей пільгових категорій  13,31 . Обіди у ГПД оплачуються коштами батьків , їх вартість складає 11,06.В школі організоване харчування (за бажанням) для учнів 5-11-х класів , вартість залежить від замовлених блюд (від3,5грн. до 15). Гаряче харчування  учнів  відбувається згідно графіку на 2-4 перервах у їдальні школи.. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

 Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  Два рази на рік складаються та поновлюються списки чнів соціально-незахищених сімей.На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

      • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 11

           з них під опікою 10, у прийомних сімях - 1

      • інвалідів – 4;

      • малозабезпечених -  7 ;

      • багатодітних – сімей 24 , в них 72 дитини ;

 • вимушених переселенців -24
 • діти учасників АТО - 19

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у різноманітних виховних заходах, екскурсії , участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав , оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Сонечко».. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з . Діти сироти за рахунок бюджету забезпечувались спортивною або шкільною формою. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

У НВК продовжено процес створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.  Була проведена певна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи , яка спрямована на покращення бази кабінетів та майстерень, впорядкування майна , його облік та збереження , а також створення нового роздаткового, дидактичного матеріалів та матеріалів для індивідуальної роботи . Бібліотечний фонд поповнився  навчальною та науково-популярною літературою , майже у всіх навчальних кабінетах встановлено комп’ютери   які підключені до мережі «Інтернет» , комп’ютери встановлені також у бібліотеці,кабінеті психолога та логопеда  . Оновлено інформаційні стенди .

Виконано наступні види робіт :

* поточний ремонт  ,санвузлів , сходів, ,їдальні, підсобних приміщень харчоблоку, маніпуляційного кабінету ,спортивних залів, водопровідних та каналізаційних труб ,

* виконано  ремонт швів південно-східного боку будівлі,

*капітальний ремонт вестибюлю 2 поверху,

*капітально відремонтовано кабінети № 302, 307,стелю у кабінеті 306, два санвузли,  

*замінено вікна на склопакети в кабінеті біології (208) , спальні ГПД (404), завершено встановлення вікон у гімнастичному залі. На сьогоднішній день оформлено документи на заміну і встановлення ще 15 вікон у кабінетах інформатики, фізики, спальні ГПД ,
*придбано елетричну плиту та стелажі для їдальні ,електросковороду ,  засоби індивідуального захисту , учнівські стільці, перфоратор, автоматичні електросушилки для рук, системний блок та принтер, лінолеум для вестибюлю 2 поверху та кабінету інформатики, спортивні мати для гімнастичного залу.

*оформлено передплату на фахові періодичні видання.

Зросла матеріальна база предметних кабінетів.

При підготовці до опалювального сезону проведена повірка лічильників , гідравлічні іспити, заміри опору ізоляції.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що педагогічним та батьківським колективом школи була проведена достатня робота щодо створення умов для комфортного перебування учнів.

Згідно Статуту Навчально-виховного комплексу № 137 фінансова діяльність закладу проводиться самостійно. З 2015 року основним джерелом фінансування стала  субвенція з державного бюджету, а також фінансування з районного бюджету, субвенції депутатів міської ради з міського бюджету , оренда, спонсорська допомога.

Основними статтями витрат в бюджеті НВК № 137 є:

-          заробітна плата – 7 981 802 

-          нарахування на з/п – 1 755 997

-          оплата енергоносіів – 2  335 246

-          оплата харчування –  990 696

-          придбання медикаментів – 2000

-          придбання предметів , матеріалів  46 642, 68

-          інші послуги  - 216 170  ( в т.ч.ремонт туалетів та омолодження дерев)

Бюджет не забезпечує всі витрати навчального закладу особливо це стосується засобів для прибирання,  електроламп, господарського інвентарю, обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки, канцтоварів, спортивного інвентарю. Дефіцит  бюджетних коштів поповнювався за рахунок спонсорської допомоги, доходів від платних послуг. Інформація про використання коштів розміщувалася на батьківському стенді, доводилася до відома вчителів та батьків на педагогічних нарадах та зборах.

 

 1. Залишок від минулого року на розрахунковому рахунку спонсорської допомоги у грошовій формі  від батьків – у сумі 14  667 грн. був витрачений на придбання ліжок дитячих та принтера.
 2. У поточному році на розрахунковий рахунок надійшло від батьків спонсорської допомоги у грошовій формі  16 811 грн. Було придбано перфоратор , електричні сушарки ,водонагрівач , системний блок  Залишок 957 грн.
 3. Батьківська допомога у натуральній формі  склала 135 985,45 грн.(встановлення вікон, придбання меблів , комп’ютерної техніки тощо).
 4.  За рахунок депутатських коштів була проведена заміна вікон на суму 119 990 грн.
 5. За рахунок орендної плати було придбано на суму 11 352 грн. люмінесцентні електричні лампи та  металопластикові вікна.
 6. За рахунок батьківських коштів протягом навчального року виконано наступні види робіт :

-          поточні ремонти каналізаційних та водопровідних труб у туалетах та підсобних приміщеннях;

-          прочистка каналізаційних колодязів на шкільному подвір’ї;

-          вивіз сміття з території шкільного двору;

-          прочистку каналізації у підвальному приміщенні школи;

-          капітальний ремонт вестибюлю  2 поверху ;

-          ремонт предметних кабінетів , які не закріплені за класами ;

-          виконано  заміри опору ізоляції у шкільних приміщеннях ,повірку пожежних гідрантів , перезарядку вогнегасників;

-          придбано фарбу для поточних ремонтів шкільних приміщень: коридорів, їдальні, спортивних залів;

-          проведено підписку фахової періодики;

-          проводилось обслуговування  та ремонт комп’ютерної техніки;

-          оплачувались послуги охорони ;

-          придбано дві дошки, учнівські стільці, миючі засоби та посипковий матеріал,господарський інвентар,  сіль для фільтрів води у їдальні , спортивна форма для шкільної спортивної команди, канцтовари, крейда тощо.

Я назвала основні види робіт, які були проведені протягом навчального року, на їх вартості детальніше зупиниться у своєму звіті голова ревізійної комісії.

Поточні завдання

На сьогодні проблемними залишились питання відновлення огорожі та освітлення шкільного двору , ремонту гімнастичного  залу , великого вестибюлю,  заміни вікон у баскетбольному залі та кабінетах загального користування,ремонт покрівлі на 4 поверсі початкової школи,потребують заміни шкільні меблі (стільці та парти), які не відповідають санітарним нормам, оновлення парку компютерної техніки . Проблем багато, але над їх вирішенням здійснювалась і буде проводитись відповідна робота.

          (РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК)

До нового навчального року школа готова повністю, акт готовності підписаний відповідними службами  12 серпня , педагогічними кадрами ми укомплектовані , то ж сподіваюсь, що в новому навчальному році нас чекатимуть тільки гаразди, що у нас буде багато приємних хвилин для спілкування один з одним.  Ще раз хочу подякувати педагогам школи, батькам, учням за те, що ,незважаючи на деякі труднощі, ви залишаєтесь відданими школі. Щиро сподіваюсь на подальшу співпрацю. Для забезпечення ефективного зворотнього зв’язку свої зауваження та пропозиції можете надсилати на електронну адресу навчального закладу.  Якщо є мета, але за нею ніхто не йде, то про управління закладом годі й говорити. Тільки люди, об’єднані в команди, стаючи співавторами цілей , здатні втілити плани в реальність. Шановні батьки ,ми дякуємо Вам за допомогу, турботу про школу, сподіваємося на продовження співробітництва і взаєморозуміння. Своїх учнів ми хотіли б бачити людьми, що вміють цінувати прекрасне і добре , здатними трудитись на благо своєї родини, своєї школи, міста , країни, людьми , що вміють іти до своєї мети. І я, як директор школи, з вами, шановні колеги та батьки , буду цього домагатися. Удачі нам усім!. Дякую за увагу.