Ліцей природничо-математичного напрямку

«Схвалено»                                                                                                                        «Затверджено»

на засіданні педагогічної ради                                                                                 Директор НВК №137

протокол №     від                                                                                                                    І.М.Гайдар

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок конкурсного прийому учнів

 до ліцею природничо-математичного напряму НВК №137

 

1.      Загальні положення

1.1.НВК №137 «ліцей – загальноосвітній навчальний заклад» підпорядкований відділу освіти Бабушкінської районної у м. Дніпропетровську ради.

1.2.У ліцеї природничо – математичного профілю навчаються учні 10-11-х класів.

1.3.Приймання учнів до 10,11 класу здійснюється на конкурсній основі.

1.4.У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.5.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.      Організація конкурсу

2.1.Конкурсний прийом організований з урахуванням спеціалізації даного навчального закладу, яка відображена у Статуті ліцею та у повній відповідності до «Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів»,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від19 червня 2003 року№389.

2.2.Конкурс оголошується не пізніше, ніж за місяць до його проведення. Умови конкурсу  і терміни його проведення доводяться до відома громадськості шляхом розміщення на сайті НВК №137 та в приміщенні навчального закладу.

2.3.Для проведення конкурсного випробування створюється приймальна комісія , склад якої затверджується директором . До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник.

2.4.Прийом заяв для участі у конкурсі триває з    28.03.16 по  20.04.16р. Для участі в конкурсі батьки подають особисту заяву.

2.5.Основне конкурсне тестування  проводиться з математики 27.04.16, з фізики 28.04.16. За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне  тестування з 20 по 25 серпня.

2.6.Додаткове конкурсне приймання може,як виняток відбуватись протягом навчального року за наявності вільних місць, за таких умов, як і основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.7.Допускається проведення психологічного тестування , результати якого не оприлюднюються (призначені для службового користування). Батьки мають право ознайомитися з результатами психологічного тестування своєї дитини.

2.8.До конкурсної комісії можна подавати копії грамот, дипломів, інших документів, які відображають навчальні досягнення учнів. При рівних результатах випробувань такі учні матимуть переваги при зарахуванні до ліцею.

2.9.Випробування проводяться з таких навчальних предметів:

             Фізико – математичний профіль:

        Математика (письмова робота)

         Фізика (співбесіда)

             Хіміко – біологічний профіль :

 

Хімія (письмова робота)

Біологія (співбесіда)

                          Економічний профіль

Математика (письмова робота)

Географія (співбесіда)

 

3.      Проведення конкурсу.

3.1.Конкурсні випробування проводяться в залежності від рішення приймальної комісії з навчальних предметів , що відповідають спеціалізації ліцею( з математики, фізики, географії, біології , хімії) в усній або письмовій формі  (співбесіда, тестування (у тому числі комп’ютерне) письмова робота , усне опитування за білетами тощо).Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій , а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

3.2.Білети, варіанти письмових завдань(тестів) для конкурсних випробувань , зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої школи відповідного класу розробляються методичними комісіями та затверджуються директором ліцею.

3.3.Конкурсні завдання зберігаються у директора закладу в запечатаному конверті, який відкривається в день випробувань  в присутності учнів і членів комісії.

3.4.Для проведення випробувань у письмовій формі учням видається папір зі штампом закладу (передбачається, що перша сторінка повинна відділятися). Після проведення іспиту роботи шифрує голова предметної комісії і передає для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Роботи дешифрують після остаточного рішення приймальної комісії щодо виставлення оцінок.

3.5.Для проведення усного випробування учням видається папір зі штампом закладу.

3.6.Письмові роботи зберігаються у директора ліцею паротягом року.

3.7.Результати вступних випробувань оформляються протоколом . Протоколи зберігаються у тому ж порядку, що й протоколи випускних екзаменів.

4.      Зарахування без конкурсних випробувань

4.1.Без конкурсних випробувань можуть  зараховуватися учні , які закінчили 9 клас з балами високого та достатнього рівня , або стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з профільних дисциплін.

5.      Порядок зарахування за результатами конкурсних випробувань.

5.1.Після проведення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до ліцею.

5.2.Результати оголошуються адміністрацією у письмовій формі не пізніше, ніж через 3 дні після відповідного засідання приймальної комісії..

5.3.У випадку ,коли результати у декількох конкурсантів є однаковими перевага при прийнятті рішення надається :

   Дітям – сиротам;

Дітям, позбавленим батьківського піклування;

Дітям– інвалідам;

Дітям,які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

Дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей;

5.4.На підставі рішення приймальної комісії проводиться зарахування учнів до ліцею. Але не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року.

5.5.Прийом документів у ліцей проводиться 10.06.16р.

6.      Апеляційна комісія

6.1.У разі незгоди з рішенням предметних комісій чи конкурсної комісії  учні ,їх батьки (особи,що їх заміняють)можуть звернутися до навчальної частини з аргументованою апеляцією. Апеляція щодо зарахування подається протягом 3-х днів з дня оголошення відповідних результатів і розглядається протягом двох днів з дня подання.

 

6.2.Під час розгляду апеляції забороняється проведення додаткових іспитів.

 

6.3.Рішення апеляційної комісії затверджується та є остаточним.

 

7.      Контроль за проведенням конкурсу

7.1.Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції.

7.2.Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.